Skapad 2006-1-30 - Uppdaterad
[Startsida - Stadgar - Projektanslag - (ÅrsRapport) - E-post]

VNF, Värmlands Nykterhetsförbund
 

Regler för Projektanslag, VNF/SLAN

 För att komma i åtnjutande av VNF:s anslag för Projekt föreslås nedanstående kriterier. Samtliga distriktsorganisationer och Lokala Nykterhetsförbund tillhörande VNF äger rätt att ansöka om anslag.

Nydanande

Nya verksamhetsformer för sökande organisation prioriteras. Syftet skall vara att genom tidsbegränsande projekt finna nya verksamhetsformer i andan av drogförebyggande verksamhet.

Lokal förankring

Av särskild stor vikt bör vara möjligheten för organisationen att efter projektets avslutande på orten kunna följa upp detta genom den befintliga verksamheten alternativt genom nystart. Med detta eftersträvas långsiktighet, nyrekrytering och föreningsutveckling.

Samverkan

Flera (medlems-) organisationer skall stimuleras att tillsammans kunna genomföra projekt. Här kommer även de Lokala Nykterhetsförbundens roll in i bilden som möjliga ”sammankallande länkar”.

Egeninsats

Sökande organisation kan ej erhålla högre bidrag än den egna ekonomiska insatsen motsvarar. Det är då viktigt att skilja detta från vad som är att betrakta som ”ordinarie verksamhet” i den sökande organisationen.

 

Antaget vid styrelsemöte 2000-04-03


Principer för erhållande av bidrag från VNF/SLAN

till SANT-lägerskolor 

 Förutsatt att VNF även i fortsättningen får medel som inte är riktade till projekt.

·        Ansökan skall vara VNF tillhanda i så god tid att styrelsen kan behandla den före SANT-lägerskolans genomförande och meddela beslut.

·        Bakom ansökan skall till VNF ansluten organisation finnas.

·        Nykterhetsorganisation skall vara medarrangör och delta i utbildningen.

·        Skolan skall svara för kostnader för från skolan ansvarig personal.

·        Skolan svarar för måltidsersättning.

·        En ansökan gäller i regel en klassenhet (20-30 elever).

·        Upprättad budget bifogas ansökningen.

·        Bidragstaket är f n 4 000 kr.

·        VNF anger, vid beviljat bidrag, när redovisning skall vara VNF tillhanda.

·        Utbetalning sker omgående därefter.

·        Uppföljning skall göras och tillställas medarrangerande förenings länsorganisation.

 

 

VNF, Värmlands Nykterhetsförbund
© Copyright bilder och text på denna sida
Mats
i SOLstan